سیم وکابل, کابل سربی, مقالات

کابل سربی

فروش انواع کابلهای سربی – قیمت فروش انواع کابلهای سربی

 

؛ طی کردن فرآیندهای خرید تقریبا یک امر اجتناب ناپذیر است. به هر حال شرکتها دارای ساختارهای مالی، فروش و انبارداری هستند که همگی به نحوی در مسیر دریافت سفارش از مشتری، ثبت سفارش، آماده سازی محصول، تایید تراکنش مالی و ارسال محصول نقش ایفا می کنند.

ویژگیهای خریدکابلهای سربی

بسـیاری از انـواع کابلهـا از جملـه (ولتاژ بـالا) HV ولتاژ فوق العـاده بالا( EHV )و کابلهـای زیـر دریایـی بـه محافظـت در برابـر نفـوذ رطوبـت نیـاز دارنـد. یـک مانـع فلـزی پیوسـته در اطراف قسـمت بیرونـی کابل، تنهـا راه جلوگیری از نفـوذ رطوبـت یـا بخـار رطوبـت، در تمام اشـکال آن، از جملـه نمکها ماننـد سـولفیدها، آلاینده هـا، هیدروکربنهـا و گازهـا میباشـد.
ایـن فلز همچنیـن بایـد بتوانـد خصوصیـات فیزیکـی خـود را بـرای عمـر مـورد انتظـار کابـل حفـظ کنـد، بایـد بخشـی از کابـل را بـرای جلوگیـری از مسـیر جریـان خطـا تشـکیل دهـد و محافظت مکانیکـی بـرای کابل در برابر حشـرات، حشـرات مـوذی، میکرو ارگانیسـمها و سـایر آسـیبهای مکانیکـی محـدود فراهـم کند.

همچنین مانـع فلزی بایـد انعطاف پذیـری کابـل را هم برای نصـب و هـم بـرای عملکـرد سـرویس هایی ماننـد انبسـاط حرارتـی فراهـم کنـد. انـواع مختلفی از سـاختمان روکـش وجود دارنـد، از جمله آنهـا سـرب بـه طـور پیوسـته اکسـترود شـده اسـت. سـرب رایجتریـن مـاده غلاف اسـت زیرا تعـادل خوبی را در مـورد تمام الزاماتـی که قبال ذکـر شـده فراهـم میکند.

فروش انواع کابلهای سربی - قیمت فروش انواع کابلهای سربی

مزایای استفاده از کابلهای سربی

اگـر سـرب به طـور صحیـح و در کاربردهای خـاص، به عنوان مـاده یکپارچه، مورد اسـتفاده قـرار گیرد تأثیـر منفی بـر محیط زیسـت نمیگذارد.
آیـا کابلهـای قـدرت ولتـاژ بـالا (HV ) بـا روکـش سـرب، باعـث تخریـب محیط زیسـت و مشـکلات سلامتی میشـوند؟ جـواب خیـر!
ایـن پاسـخ وزارت نیروی هنـد بـه ادعـای کنفدراسـیون صنایع هند (CII )بـرای ممنوعیـت اسـتفاده از خدمـات بـرق و انتقـال هنـد از کابلهـای قـدرت ولتاژ بـالای حاوی سـرب و اتخـاذ گزینه هـای “سـبز” اسـت.
مقامـات بیانیـه ای منتشـر کردنـد که اسـتفاده از سـرب در کابـل ولتـاژ بـالا ممنوع نخواهد شـد زیـرا هیچ تهدیـدی وجود نـدارد و اسـتفاده از سـرب بهترین راه حل اسـت.

فروش انواع کابلهای سربی

سـرب در برابر خوردگی، میکروارگانیسـمها، گازها، اسـیدها و هیدروکربنها بسـیار مقـاوم اسـت.
سـرب ۹۵ %قابـل بازیافت اسـت و در زندگـی روزمره از باتریهـای وسـایل نقلیـه و پشـتیبانی از دکلهـای تلفـن همـراه گرفته تـا ذخیـره انرژی مزارع خورشـیدی و بادی و در بیمارسـتانها بخش اشـعه ایکـس و اسـکن از این ماده اسـتفاده میشـود.

روکـش سـرب کابلهـای HV و EHV ،کابلهای زیردریایـی، کابلهای پمـپ ESP و کابلهـای مـورد اسـتفاده در صنعت پتروشـیمی به راحتی و بـا اطمینـان در اکسـترودر مدرن سـرب تولید میشـود. روکـش مانند یک لولـه فلـزی همگـن و انعطافپذیـر رفتـار میکنـد و باعـث انعطاف پذیری خوبـی در کابـل میشـود.
نیـازی بـه اسـتفاده از سـرب بـه طـور ضخیـم نیسـت زیـرا رشـد دانـة خزشـی را میتـوان با فنـون بـکار رفتـه در تولید کنتـرل کرد. در مقایسـه بـا سـایر مـواد مانـع رطوبـت، سـرب سـنگین اسـت و در مقایسـه بـا آلومینیـوم، سـرب مـاده ای نسـبتا گـران اسـت. اما ملاحظات هزینه مربوط به کابلها فقط شـامل هزینه مواد نمیشـود، بلکـه کل هزینه هـای عمـر یـک کابـل نصـب شـده را دربرمیگیـرد.

همچنیـن لازم به ذکر اسـت کـه آلومینیوم میتواند دچار خوردگی شـود آمار،نشـان داده اسـت کـه میـزان خرابـی بـرای کابلهـای بـا روکـش آلومینیوم اکسـترود شـده بیـش از ۳/۶ برابر بیشـتر از کابلهای با روکش سـرب اسـت. بنابرایـن عمر روکشهای کابل سـاخته شـده از سـرب، بیش از شـش برابر روکشهای کابل سـاخته شـده از آلومینیوم اسـت

قیمت فروش انواع کابلهای سربی

قیمت فروش انواع کابلهای سربی با تغییر یکی از عوامل زیر دچار دگرگونی می شود :

  • نرخ مس و آلومینیوم در LME و بورس فلزات ایران
  • قیمت پلیمرهای عایقی
  • قیمت سرب با کیفیت و درصد خلوص بالا
  • کیفیت ساخت و برند شرکت تولید کننده
  • کمیت درخواست خرید

برای آنکه مشتریان شرکت سیم و کابل سینا نوین  از نوسانات قیمت فروش انواع کابلهای سربی مطلع باشند و تاثیر شاخصه های یاد شده بر قیمت را بدانند، امکان ارتباط آسان و مستقیم را با کارشناسان فروش ایجاد نموده ایم. لذا خواهشمند است قبل از خرید با مشاوره تخصصی و دریافت مشخصه فنی کابل از محصول مورد نیاز خود اطمینان حاصل فرمایید

مطالب مفید جهت فروش انواع کابلهای سربی و کابلهای تخصصی در شرکت سیم و کابل سینا نوین

شرکت سیم و کابل سینا نوین
فروش انواع کابل فشار قوی
فروش -انواع کابلهای سربی
فروش عمده سیم افشان
فروش کابل خودنگهدار
فروش کابل فشار قوی ۲۰ کیلو ولت
فروش کابل قدرت فشار متوسط (MV)
فروش ویژه کابل ابزار دقیق زره دار
قیمت فروش -انواع کابلهای سربی
مزایای استفاده از کابلهای سربی
ویژگیهای خریدکابلهای سربی

جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:
شرکت سینا نوین
بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *