کابل فشار متوسط

خانهکابل فشار متوسط

کابل متال N2XSEY فشار متوسط معمولی

۱۳۹۷/۶/۲۸ ۹:۵۱:۳۴

کابل متال N2XSEY فشار متوسط معمولی جهت انتقال انرژی الکتریکی تک فاز یا سه فاز که در خطوط توزیع، شبکه‌های عمومی و صنعتی و تاسیسات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کابل متال N2XSY فشار متوسط معمولی

۱۳۹۷/۶/۲۸ ۹:۱۵:۴۵

کابل متال N2XSY فشار متوسط معمولی جهت انتقال انرژی الکتریکی تک فاز یا سه فاز که در خطوط توزیع، شبکه‌های عمومی و صنعتی و تاسیسات مورد استفاده قرار می‌گیرد.