کابل فشار متوسط

خانهکابل فشار متوسط

کابل متال N2XSEY فشار متوسط معمولی

2018-09-19T14:21:34+04:30

کابل متال N2XSEY فشار متوسط معمولی جهت انتقال انرژی الکتریکی تک فاز یا سه فاز که در خطوط توزیع، شبکه‌های عمومی و صنعتی و تاسیسات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کابل متال N2XSY فشار متوسط معمولی

2018-09-19T13:45:45+04:30

کابل متال N2XSY فشار متوسط معمولی جهت انتقال انرژی الکتریکی تک فاز یا سه فاز که در خطوط توزیع، شبکه‌های عمومی و صنعتی و تاسیسات مورد استفاده قرار می‌گیرد.